loading...

هر چه می خواهد دل تنگت بجو

آموزش بورس بورس اوراق بهادار بازار سرمایه ایران فارکس,بورس سرمایه بانک کارگذاری,تالار مجازی بورس ایران,کارگزاری مفید,کارگزاری بانک سامان,کارگزاری بانک کشاورزی,کارگزاری بانک ملی,

12. تالار بورس

ادمین بازدید : 208 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

ﺗﺎﻻﺭﺑﻮﺭﺱ :

تالار بورس ﺟﺎیی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ می پرﺩﺍﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻﺭ ﺍصلی ﻭ ﺗﺎﻻﺭ فرعی ﺗﻘﺴﻴﻢ می شود.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎهی ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﺎﺑﻠﻮیی ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﻫﺮ ﺳﻬﻢ می ﺑﺎﺷﺪ .

تالار اصلی و تالار فرعی به چه جایی گفته می شود ؟


* ﺗﺎﻻﺭ اصلی :

ﺗﺎﻻﺭی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭﻓﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ می ﻛﻨﻨﺪ.

* ﺗﺎﻻﺭ ﻓﺮعی :

ﺗﺎﻻﺭی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می شوند ﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺗﺎﻻﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ می ﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ اصلی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺭﺱ :

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ دولتی ﻭ ﺧﺼﻮصی ﺗﻘﺴﻴﻢ می شوند.

ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ :

1- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

2- ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺍﺷﺨﺎﺹ

3- ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﻭ ﻣﻌﺮفی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍی ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ :

1- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮی

2- ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻛﺎفی

3- ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺍﻃﻼﻋﺎتی ﻭ ﻛﻨﺘﺮلی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ :

ﻛﻪ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ حقیقی و حقوقی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و نقدینگی ﻛﻪ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ، ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩی ﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻳﺎ حتی ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮصی ﻳﺎ ﺩﻭلتی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ رسمی ﺑﻮﺭﺱ :

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ می ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می ﻛﻨﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭسمی ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .


5. بازار کالا و خدمات

ادمین بازدید : 146 دوشنبه 24 فروردين 1394 نظرات ()

این بازار اولین بازار تشکیل شده به وسیله انسان ها است . در واقع انسان ها در گذشته و حال یاد گرفته اند که محل متشکلی را برای خرید و فروش کالاهای خود داشته باشند  و قوانین و عرف حاکم بر این بازار را رعایت کنند . در بازار کالا در قبال کالا و خدمات ، واحد پولی مورد پذیرش ، به عنوان تسهیل کنندۀ معاملات مورد استفاده قرار می گیرد . در این بازار ، ارزش هر کالا یا خدمات با مبلغی پول تعریف و عرضه می شود و معمولا معملات درون این بازار ، تحت مکانیسم های شناخته شده ای صورت می گیرد . در این بازار کالاها و خدمات به گونه و نوع های مختلفی تقسیم بندی می شوند و هر کدام از آنها تحت حاکمیت قوانین و عرف خاص پذیرفته شدۀ خود مورد معامله قرار می گیرند . در این نوع بازار واحد پولی ، به عنوان واسطه معاملات می تواند در بخش های مختلف بازرا به راحتی جا به جا شود و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد .در واقع ...

3. مزایای سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

ادمین بازدید : 238 شنبه 22 فروردين 1394 نظرات ()
ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺍی ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ : ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺭﺍحتی ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑخشی ﺍﺯﺳﻬﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﻣﻌﺘﺒﺮ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺭسی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺷﺖ , ﺑﻪ سختی ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂ عادی ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺮﻛﺖ اقتصادی خاصی ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂ عادی ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ . ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ (ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ) ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ حتی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ مشابهی ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺩﺭﺳﺎﻳﺮ رویه های سرمایه گذاری ﻳﺎﻓﺖ می ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ...
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 91
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 98
 • باردید دیروز : 4
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 299
 • بازدید ماه : 992
 • بازدید سال : 104,339
 • بازدید کلی : 750,315