close
دانلود آهنگ جدید
بورس اوراق بهادار
loading...

هر چه می خواهد دل تنگت بجو

ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺬﺏ نقدینگی ، ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ می تواند تمامی گروه های ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺳﺎﺯﺩ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ, ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ می ﮔﺮﺩﻧﺪ, ﺷﺮﺍﻛﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ می ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، شکوفایی اقتصادی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ می افتد ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ که نقدینگی ﺑﻪ…

7. بازار سرمایه

ادمین بازدید : 179 پنجشنبه 27 فروردين 1394 نظرات ()

ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ, ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ , ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍی ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺁﻓﺮینی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻴﺎﺳﺖ های مالی و اعتباری ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩمی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻧﻘﺪینگی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﭙﺮﺩ ﻩ ﻫﺎی ﺑﺎنکی نگهداری می کردند , ﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺮﻣﺎیه گذاری ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫای بورسی ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﺎمعه ای ﺍﻧﺴﺎنی ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﺩ بارزی از بازار سرمایه می باشد , ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮکتها ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ می گیرد . ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ می شود ﻛﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻧﻘﺪینگی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ , ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ, ﻋﺮﺿﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺩﺳﺘﺮسی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ, ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮکتها ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎﻥ , ﺩﺭ ﺳﻮﺩ (ﺯﻳﺎﻥ) ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ...

6. بازار پول

ادمین بازدید : 173 پنجشنبه 27 فروردين 1394 نظرات ()

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻧﻘﺪﻳﻨﮕی ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﻟ ﺪﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻧﻚ ها ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺒﺎلغی ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮﺍی ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ است . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ , ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﻧﻘﺪینگی ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎی بانکی ﻛﺮﺩﻧﺪ , ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪینگی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻘﺪینگی ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ , ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪ . ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺪینگی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺑﺎنکی ﺧﻮﺩ می ﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ . ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍختی ﺑﻪ ﺷﺮکت ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ...

2. سابقه ایجاد بورس در ایران

ادمین بازدید : 172 جمعه 21 فروردين 1394 نظرات ()

فکر اصلی ایجاد بورس در ایران به سال 1315 بر می گردد . در این سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند . اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید . پس از کودتای 28 مرداد 1332 مجددا در سال 1333 ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید . این گروه پس از 12 سال تحقیق و بررسی در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند . این لایحه در اردیبهشت 1345 تصویب شد و بورس تهران عملا در سال 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود .

 

این آموزش هر روز تکمیل می شود تا به یک منبع آموزشی کامل و جامع تبدیل شود ...

1. تاریخچه بورس

ادمین بازدید : 155 جمعه 21 فروردين 1394 نظرات ()

حدود 500 سال پیش در یکی از شهرهای بلژیک در مقابل منزل فردی به نام ( واندر بورس ) صرافان گرد هم آمده اوراق بهاردار داد و ستد می کردند . از آن پس هر مکانی را که در آن ، اوراق بهادار مورد معمامله قرار می گرفت بورس نامیدند . اولین بورس دنیا در شهر " آنورس " بلژیک ایجاد شد . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد  و فدراسیون بورسهای جهان به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نمایند . برخی از بوسهای مهم دنیا عبارتند از بورس نیویورک ، بورس لندن ، بورس استکهلم ، بورس منترال و بورس توکیو .
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 91
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 31
 • آی پی دیروز : 64
 • بازدید امروز : 484
 • باردید دیروز : 990
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 6,755
 • بازدید ماه : 22,433
 • بازدید سال : 45,338
 • بازدید کلی : 332,738