loading...

هر چه می خواهد دل تنگت بجو

تاریخچه بورس,بازار بورس,بازار سرمایه,بورس اوراق بهادار,واندر بورس,صرافی,

7. بازار سرمایه

ادمین بازدید : 213 پنجشنبه 27 فروردين 1394 نظرات ()

ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ, ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ , ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍی ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺁﻓﺮینی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻴﺎﺳﺖ های مالی و اعتباری ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩمی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻧﻘﺪینگی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﭙﺮﺩ ﻩ ﻫﺎی ﺑﺎنکی نگهداری می کردند , ﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺮﻣﺎیه گذاری ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫای بورسی ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﺎمعه ای ﺍﻧﺴﺎنی ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﺩ بارزی از بازار سرمایه می باشد , ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮکتها ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ می گیرد . ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ می شود ﻛﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻧﻘﺪینگی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ , ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ, ﻋﺮﺿﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺩﺳﺘﺮسی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ, ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮکتها ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎﻥ , ﺩﺭ ﺳﻮﺩ (ﺯﻳﺎﻥ) ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ...

6. بازار پول

ادمین بازدید : 209 پنجشنبه 27 فروردين 1394 نظرات ()

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻧﻘﺪﻳﻨﮕی ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﻟ ﺪﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻧﻚ ها ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺒﺎلغی ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮﺍی ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ است . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ , ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﻧﻘﺪینگی ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎی بانکی ﻛﺮﺩﻧﺪ , ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪینگی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻘﺪینگی ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ , ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪ . ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺪینگی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺑﺎنکی ﺧﻮﺩ می ﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ . ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍختی ﺑﻪ ﺷﺮکت ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ...

2. سابقه ایجاد بورس در ایران

ادمین بازدید : 200 جمعه 21 فروردين 1394 نظرات ()

فکر اصلی ایجاد بورس در ایران به سال 1315 بر می گردد . در این سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند . اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید . پس از کودتای 28 مرداد 1332 مجددا در سال 1333 ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید . این گروه پس از 12 سال تحقیق و بررسی در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند . این لایحه در اردیبهشت 1345 تصویب شد و بورس تهران عملا در سال 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود .

 

این آموزش هر روز تکمیل می شود تا به یک منبع آموزشی کامل و جامع تبدیل شود ...

1. تاریخچه بورس

ادمین بازدید : 194 جمعه 21 فروردين 1394 نظرات ()

حدود 500 سال پیش در یکی از شهرهای بلژیک در مقابل منزل فردی به نام ( واندر بورس ) صرافان گرد هم آمده اوراق بهاردار داد و ستد می کردند . از آن پس هر مکانی را که در آن ، اوراق بهادار مورد معمامله قرار می گرفت بورس نامیدند . اولین بورس دنیا در شهر " آنورس " بلژیک ایجاد شد . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد  و فدراسیون بورسهای جهان به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نمایند . برخی از بوسهای مهم دنیا عبارتند از بورس نیویورک ، بورس لندن ، بورس استکهلم ، بورس منترال و بورس توکیو .
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 91
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 223
 • باردید دیروز : 4
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 424
 • بازدید ماه : 1,117
 • بازدید سال : 104,464
 • بازدید کلی : 750,440