close
دانلود آهنگ جدید
بازار کالا و خدمات
loading...

هر چه می خواهد دل تنگت بجو

ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺬﺏ نقدینگی ، ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ می تواند تمامی گروه های ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺳﺎﺯﺩ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ, ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ می ﮔﺮﺩﻧﺪ, ﺷﺮﺍﻛﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ می ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، شکوفایی اقتصادی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ می افتد ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ که نقدینگی ﺑﻪ…

7. بازار سرمایه

ادمین بازدید : 179 پنجشنبه 27 فروردين 1394 نظرات ()

ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ, ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ , ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍی ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺁﻓﺮینی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻴﺎﺳﺖ های مالی و اعتباری ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩمی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻧﻘﺪینگی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﭙﺮﺩ ﻩ ﻫﺎی ﺑﺎنکی نگهداری می کردند , ﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺮﻣﺎیه گذاری ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫای بورسی ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﺎمعه ای ﺍﻧﺴﺎنی ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﺩ بارزی از بازار سرمایه می باشد , ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮکتها ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ می گیرد . ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ می شود ﻛﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻧﻘﺪینگی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ , ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ, ﻋﺮﺿﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺩﺳﺘﺮسی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ, ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮکتها ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎﻥ , ﺩﺭ ﺳﻮﺩ (ﺯﻳﺎﻥ) ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ...

5. بازار کالا و خدمات

ادمین بازدید : 116 دوشنبه 24 فروردين 1394 نظرات ()

این بازار اولین بازار تشکیل شده به وسیله انسان ها است . در واقع انسان ها در گذشته و حال یاد گرفته اند که محل متشکلی را برای خرید و فروش کالاهای خود داشته باشند  و قوانین و عرف حاکم بر این بازار را رعایت کنند . در بازار کالا در قبال کالا و خدمات ، واحد پولی مورد پذیرش ، به عنوان تسهیل کنندۀ معاملات مورد استفاده قرار می گیرد . در این بازار ، ارزش هر کالا یا خدمات با مبلغی پول تعریف و عرضه می شود و معمولا معملات درون این بازار ، تحت مکانیسم های شناخته شده ای صورت می گیرد . در این بازار کالاها و خدمات به گونه و نوع های مختلفی تقسیم بندی می شوند و هر کدام از آنها تحت حاکمیت قوانین و عرف خاص پذیرفته شدۀ خود مورد معامله قرار می گیرند . در این نوع بازار واحد پولی ، به عنوان واسطه معاملات می تواند در بخش های مختلف بازرا به راحتی جا به جا شود و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد .در واقع ...

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 91
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 31
 • آی پی دیروز : 64
 • بازدید امروز : 502
 • باردید دیروز : 990
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 6,773
 • بازدید ماه : 22,451
 • بازدید سال : 45,356
 • بازدید کلی : 332,756