close
تبلیغات در اینترنت
هر چه می خواهد دل تنگت بجو - 3
loading...

هر چه می خواهد دل تنگت بجو

ثبت مسائل گوناگون از قبیل اطلاعرسانی های اخباری ، اطلاعات عمومی و هر آنچه نیاز روز باشد

15. کدام افراد در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند؟

ادمین بازدید : 93 شنبه 05 ارديبهشت 1394 نظرات ()

کدام افراد در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند؟


- افراد با سابقه خانوادگی ابتلا به ديابت نوع ۲

- زنانی که سابقه ابتلا به ديابت بارداری را دارند و يا دارای فرزندی با وزن تولد بيشتر از ۴ کيلوگرم بوده اند.

- زنانی که سندرم تخمدان پلی کيستيک دارند.

- آمريکایی های با نژاد آفرفیقایی ، آمريکایی های بومی ، لاتين ها ، افراد جزاير اقيانوس آرام ، گروه های اقلیتی که به طور نامتجانس تحت تاثير ديابت هستند و ... .

- افرادی که چاق هستند ، به خصوص کسانی که چاقی شکمی دارند.

- افرادی که مقدار کلسترول و تری گليسريد خونشان بالاست و مقدار کلسترول بد (LDL) در آنها بالا و مقدار کلسترول خوب (HDL) پايين است.

- افراد غير فعال و با فعاليت بدنی کم

- افراد مسن : با افزايش سن توانایی تنظيم قند خون کاهش می يابد و لذا خطر ابتلا به ديابت نوع دوم افزايش می يابد. 

14. سهام شرکت ها در بورس

ادمین بازدید : 89 پنجشنبه 03 ارديبهشت 1394 نظرات ()

ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ

 

 

ﺳﻬﺎﻡ ﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ می ﺷﻮﺩ؟

ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ، ﺭﺍﻫﻬﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ یکی ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪی ، ﺧﺪﻣﺎتی ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ، ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍی ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍی ﺑﺎﺷﺪ ، می توان ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺍﺻﻮﻻ ﺩﺭ ﻣﻮاقعی ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻏﺎﺯ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، می توان ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩ .

ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ:

* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﺎﻭی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﻣﺸﺨﺺ می ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.

* ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺮﻛﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ۳ ﻧﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺯﻣﺎنی ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ ، می ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻚ ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ .

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺮﻛﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺎ ، ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ می ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺳﻬﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻣﺎ ﮔﺎهی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ نمی ﺷﻮﺩ. ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ می باﺷﺪ ، ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ .

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺧﺎﺹ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺁﺯﺍﺩ می ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ ، ﺷﺮکتی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﺁﻥ قسمتی ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ می ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻗﺒﻼ ۲۰ % ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻻﺍﻗﻞ ۳۵ % ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺗﺎﺳﻴﺲ ، ﺩﺭ یکی ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻩ ﻧﻮیسی ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ می ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ - ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ - ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ (ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ) ، ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍصلی ﺷﺮﻛﺖ - ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ... ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺫﻛﺮ می ﺷﻮﺩ.

ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎنی ﻛﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻬﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ ، ﺷﺮﻛﺖ می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪﻫﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍسمی ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ می ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ، ﻧﺎﻡ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ، ﻣﺒﻠﻎ ﺍسمی ﺳﻬﻢ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﺝ می شوﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ اسمی ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ می ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﺷﻮﺩ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺍﻋﻼﻡ ﭘﺬﻳﺮﻩ ﻧﻮیسی ﻋﻤﻮمی ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﺎبقی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ .

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺍﺻﻮﻻ ﻭقتی ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺩهی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮفتی ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﻛﺖ می شوند .

ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﺶ بینی ای ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ می نمایند ، ﺷﻜﻞ می گیرد ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ می شوند ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ مبلغی ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺍسمی ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮخی ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ می شوند ، ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ قسمتی ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ مبلغی ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺍسمی ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﺩلی ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ می ﺁﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ می گیرد .

ﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ بینی ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺎﺩلی ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﺪیهی ﺍﺳﺖ ، ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎفی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮکتهای ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ، ﺳﻬﻴﻞ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ می گردد.

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرسی ﺍﺻﻮﻻ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻼ ﺩﻭلتی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ خصوصی سازی ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮﻩ ﻧﻮیسی ﻋﻤﻮمی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺍﺻﻮﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮﺭﺕ می ﮔﻴﺮﺩ ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎصی ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮی می باشد ، ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﻭی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیی ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی می ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮﺭسی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ، ﺑﺮﺍحتی ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎلی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ می ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﺮﺍی ﺩﺭﺝ ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭتی ( ادامه مطالب )

13. شرکت های سهامی عام و خاص

ادمین بازدید : 61 پنجشنبه 03 ارديبهشت 1394 نظرات ()

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ :

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی سهامی ﻋﺎﻡ ﻭﺳﻬﺎمی ﺧﺎﺹ ﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

* ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیی ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﺩﺭﺩﺳﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ( ۵۱ ٪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ) ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ می ﮔﻮﻳﻨﺪ ، ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ .

* ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻬﺎمی ﺧﺎﺹ می ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ :

ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ ﺩﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ:

* ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻩ ﻧﻮیسی ﻋﻤﻮمی می ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻭلی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺧﺎﺹ ، ﺣﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

* ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻭلی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺧﺎﺹ ﭼﻨﻴﻦ حقی ﻧﺪﺍﺭﺩ.

* ﻧﻘﻞ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎمی ﻋﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻭلی ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺧﺎﺹ ، ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎلی ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮمی ﺷﺮﻛﺖ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.


14. آیا دیابت بعد از زایمان هم باقی می ماند؟

ادمین بازدید : 89 یکشنبه 30 فروردين 1394 نظرات ()

به طور معمول خیر. فقط درصد کمی از زنان مبتلا به دیابت حاملگی بعد از زایمان ، دیابتی باقی می مانند و به عقیده محققین ، بیشتر این زنان قبل از حاملگی دچار دیابت تشخیص داده نشده بوده اند. البته نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که این خانم ها در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت نوع دو قرار خواهند داشت . برای اطمینان، باید حدود شش تا دوازده هفته پس از زایمان ، قند خون اندازه گیری شود. این آزمایش باید ناشتا انجام شود.


13. علت دیابت بارداری چیست؟

ادمین بازدید : 77 یکشنبه 30 فروردين 1394 نظرات ()

در بدن تمامی خانم های باردار با افزایش مدت بارداری و گذشتن ماه ها ، مقاومت سلول های بدن به هورمون انسولین افزایش یافته و در جبران این مقاومت ، بدن ترشح انسولین را نیز افزایش می دهد .

عضلات اسکلتی که در بـدن منبع آزاد کـردن گلوکـز هستند نیز در حین بـارداری در برابر انسولین مقـاوم می شوند.

این مقاومت انسولینی از اواسط بارداری شروع می شود و تا پایان حاملگی ادامه می یابد.

در واقع در خانم های باردار 200 تا 250 درصد افزایش ترشح انسولین وجود دارد و هدف آن فقط تنظیم قند خون مادر است.

این تغییرات کاملا طبیعی است و منجر به فراهم شدن تغذیه مناسب برای جنین می شود . در مقابل ، بدن مادر برای جلوگیری از افزایش قند خون مجبور خواهد بود انسولین بیشتری ترشح نماید تا قند به درون سلول ها منتقل شود و برای تولید انرژی در اختیار سلول های بدن قرار گیرد .

سلول های موجود در لوزالمعده مادران باردار ، اغلب توانایی تولید انسولین بیشتر (در حدود سه برابر حد طبیعی) برای غلبه بر اثر هورمون های بارداری افزایش دهنده قند خون را دارند  .

اما اگر لوزالمعده نتواند انسولین را به میزان کافی ترشح کند ، میزان قند خون افزایش می یابد و در نهایت منجر به بروز دیابت بارداری می شود.


12. عوامل دیابت بارداری

ادمین بازدید : 79 یکشنبه 30 فروردين 1394 نظرات ()

- سن بالای سی سال و دارای اضافه وزن

- سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت

- سابقه تولد نوزاد مرده در گذشته

- سابقه تولد نوزاد با وزن 4 کیلوگرم و بیشتر

- سقط جنین های مکرر

- تولد نوزاد با ناهنجاری های مادرزادی

- وجود قند در ادرار

- چاقی مفرط و نمایه توده بدنی بالای 30

- فشار خون بالا اما بسیاری از زنانی که به دیابت حاملگی مبتلا می شوند، هیچ کدام از این عوامل خطر را ندارند.

به همین دلیل است که بیشتر پزشکان به طور معمول آزمایش اندازه گیری قند خون را برای تمام زنان باردار در هفته های 24 تا 28 بارداری درخواست می کنند.

از سوی دیگر، در درصد کمی از خانم های باردار ممکن است احتمال ابتلا آنقدر کم باشد که اصلا نیازی به آزمایش نداشته باشند.

خصوصیات این زنان عبارت است از:

- سن کمتر از 25 سال

- وزن متناسب

- فقدان سابقه خانوادگی دیابت

- فقدان سابقه بالا بودن قند خون

- فقدان سابقه به دنیا آوردن کودک بزرگ یا هر گونه عوارض دیگری که معمولا همراه دیابت حاملگی دیده می شود.


11. تست تشخیص دیابت بارداری چگونه انجام می شود؟

ادمین بازدید : 75 یکشنبه 30 فروردين 1394 نظرات ()

برای غربالگری دیابت بارداری ، قند خون در دو مرحله اندازه گیری می شود . یکی قند خون ناشتا و یکی قند خون دو ساعت بعد از مصرف مواد غذایی حاوی 50 گرم قند گلوکز . بعضی از مراکز ، قند خون 135 میلی گرم در هر دسی لیتر را حد مرزی می دانند ، ولی بعضی دیگر معیار 140 میلی گرم در هر دسی لیتر را معیار ابتلا به دیابت می دانند. البته اگر مقدار این تست طبیعی نباشد ، برای تایید تشخیص دیابت بارداری از تست تحمل گلوکز خوراکی در طی سه ساعت (روش OGTT سه ساعته) استفاده می شود . در این تست بعد از مصرف مقداری مواد غذایی که حاوی 100 گرم گلوکز باشد ، قند خون برای سه مرحله اندازه گیری می شود.


در حاشیه زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد !

ادمین بازدید : 97 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

تلویزیون با پخش آنونس‌های سریال «شمعدونی» سروش صحت، از جایگزینی این مجموعه با سریال طنز «در حاشیه» خبر می‌دهد.

با این جایگزینی، مجموعه «در حاشیه» مهران مدیری زودتر از موعد رسمی اعلام شده به پایان می‌رسد.

هر چند شبکه سه تاکنون خبری رسمی مبنی بر پایان سریال «در حاشیه» آنهم زودتر از موعد مقرر اعلام نکرده است اما تبلیغ سریال جدید «شمعدونی»، از پایان زودهنگام سریال مدیری خبر می‌دهد.

به نظر می‌رسد انتقادهای پزشکان و در پی آنها وکلا، مدیران تلویزیون را سرانجام مجاب کرده است که نسبت به پایان دادن قسمت‌های این سریال آن‌هم زودتر از موعد معین تصمیم بگیرند.

این در حالی است که پیش از آغاز پخش سریال «در حاشیه» که در بدو امر «اتاق عمل» نام داشت، نقطه نظرات پیشنهادی وزارت بهداشت و سلامت، سازندگان این مجموعه را به توقف مقطعی و در پی آن تغییر فیلمنامه وا داشت اما تغییر فیلمنامه هم در نهایت راهگشا نبود تا پس از پخش سریال مهران مدیری، انتقادها آغاز شده و دامنه‌ی آن حتی به وکلا کشیده شود.

 

اعتراض‌ پزشکان پس از پخش قسمت‌های ابتدایی، همچنین با واکنش از سوی سازندگان سریال «در حاشیه» همراه بود که بخش‌های مربوط به تخلفات بیمارستانی برای پایان دادن به حاشیه‌ها از قسمت 30 حذف می‌شود و در فاز جدید نیز از این بخش‌ها خبری نیست.

اما حتی این خبر هم در نهایت تاثیر چندانی بر روند اعتراض‌ها باقی نگذاشت.

مجموعه «شمعدونی» به کارگردانی سروش صحت قرار است از شنبه - پنجم اردیبهشت ماه - پخش خود را به شکل هر شبی آغاز کند.

این مجموعه داستان دو خانواده است که عطا و هوشنگ سرپرستی آن را بر عهده دارند. عطا فرزندی دارد که برای او بسیار عزیز و دوست داشتنی است اما او کودکی کنجکاو است و بنیان قصه هم بر درگیری عطا با فرزند خود استوار است.

محمدحسن معجونی، آتنه فقیه نصیری، نگار عابدی، رویا میرعلمی، محسن قاضی مرادی، محمدرضا داود نژاد، ویدا جوان، امیر کاظمی، رضا کریمی و ... از بازیگران سریال «شمعدونی» هستند.

سروش صحت نقش اول این سریال را به (محمد نادری) - بازیگری جدید در حوزه طنز - محول کرده است.

طبق اعلام شبکه سه مجموعه «در حاشیه» قرار است فاز جدید خود را پس از ایام رمضان و با پایان مجموعه «شمعدونی» آغاز کند.

پایان پخش مجموعه طنز «در حاشیه» پنجشنبه - سوم اردیبهشت ماه - خواهد بود.

 
 
مرجع خبر : به علاوه 1
 

تعداد صفحات : 9

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 90
 • کل نظرات : 9
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 27
 • آی پی دیروز : 33
 • بازدید امروز : 110
 • باردید دیروز : 124
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 10
 • بازدید هفته : 641
 • بازدید ماه : 2,242
 • بازدید سال : 6,650
 • بازدید کلی : 116,926